Οροι Χρησης

1. ΓΕΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ – ΟΡΙΣΜΟΙ

1.1. Γενικά ζητήματα

Επιλέγοντας το εικονίδιο «Αποδοχή όρων χρήσης» που εμφανίζεται κατά τη διαδικασία εγγραφής και δημιουργίας λογαριασμού στο SKdoctors, δηλώνετε ότι αποδέχεστε και συμφωνείτε με τους πιο κάτω αναλυτικά εκτιθέμενους όρους (εφεξής «σύμβαση»), οι οποίοι διέπουν την από μέρους σας, ως Συνδρομητή, πρόσβαση και χρήση του SKdoctors, ως αυτό παρέχεται από την SK-DEVELOPERS μέσω του δικτυακού τόπου www.skdoctors.com  και ισχύουν συμπληρωματικά και επιπρόσθετα των όρων χρήσης του δικτυακού τόπου www.sk-developers.com. Δεδομένου ότι η σύναψη της σύμβασης πραγματοποιείται με ηλεκτρονικά μέσα, η  SK-DEVELOPERS σας παρέχει τη δυνατότητα να έχετε πρόσβαση στους όρους της σύμβασης σε ηλεκτρονικά αποθηκεύσιμη και εκτυπώσιμη μορφή, πριν από τη δέσμευσή σας. Αν δεν συμφωνείτε με τους κατωτέρω όρους, παρακαλείσθε να διακόψετε τη διαδικασία εγγραφής σας στο SKdoctors και να απέχετε από οποιαδήποτε ενέργεια πρόσβασης και χρήσης του SKdoctors, διότι η πρόσβαση και χρήση του SKdoctors τεκμαίρει την από μέρους σας αποδοχή όλων των όρων της σύμβασης.

1.2 Ορισμοί

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στο κείμενο της σύμβασης, όλες οι λέξεις ή εκφράσεις, των οποίων το πρώτο γράμμα, αναγράφεται με κεφαλαίους χαρακτήρες θα έχουν την έννοια που περιγράφεται κατωτέρω :

«Δεδομένα» νοούνται όλα τα δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων όλων των αρχείων κειμένου, ήχου ή εικόνας, που τυχόν αποστέλλει ή αποθηκεύει ο Συνδρομητής στο SKdoctors ή που υφίστανται επεξεργασία με χρήση των λειτουργιών του SKdoctors.

«Μήνας» σημαίνει τη χρονική περίοδο από μια ημέρα ενός μήνα ως την αντίστοιχη ημέρα του επόμενου μήνα.

«Μηνιαία Συνδρομή» σημαίνει το ποσό που ο Συνδρομητής υποχρεούται να προκαταβάλλει ως αντάλλαγμα για τη χρήση της υπηρεσίας SKdoctors για χρονικό διάστημα ενός Μήνα, ως αυτό δημοσιεύεται στο δικτυακό τόπο του SKdoctors, www.skdoctors.com

«Συνδρομητής» σημαίνει εσάς, το πρόσωπο το οποίο δημιουργεί λογαριασμό και αποκτά πρόσβαση και χρήση του SKdoctors αποδεχόμενο τους όρους της σύμβασης.

«SKdoctors» σημαίνει μία διαδικτυακή υπηρεσία, η οποία αποτελείται από ένα σύνολο λειτουργιών, η οποία παρέχει στο Συνδρομητή εργαλεία για την προβολή κυρίως και έπειτα σε μικρότερο βαθμό επεξεργασία  και διαχείριση στοιχείων και δεδομένων των ασθενών του, τον προγραμματισμό των επισκέψεων, την προβολή εκκρεμοτήτων και  τον οικονομικό προγραμματισμό.

«SK-DEVELOPERS» σημαίνει την εταιρεία με την επωνυμία «ΚΟΣΜΑΣ ΚΑΒΡΑΚΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ Ο.Ε.», που εδρεύει στην Θεσσαλονίκη, Αλ. Ζαϊμη 23, Συκιές 566 25.

2.  ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

2.1 Υπηρεσία

Ο Συνδρομητής αποδέχεται ότι το SKdoctors  παρέχεται “ΩΣ ΕΧΕΙ” και “ΟΠΩΣ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ”, χωρίς εγγυήσεις καταλληλότητας για οποιοδήποτε σκοπό, αδιάλειπτης διαθεσιμότητας, απουσίας λαθών. Η SK-DEVELOPERS δεν εγγυάται ότι το SKdoctors  θα καλύψει τις απαιτήσεις του Συνδρομητή.  Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία η SK-DEVELOPERS αποποιείται κάθε ευθύνη που μπορεί να σχετίζεται με εγγυήσεις, όρους ή ανταπόκριση του SKdoctors σε συγκεκριμένες ιδιότητες ή προδιαγραφές. Ο Συνδρομητής οφείλει να ελέγξει και να διασφαλίσει ότι το SKdoctors καλύπτει τις ανάγκες του.

2.2 Παραχωρούμενο Δικαίωμα Χρήσης

Ο Συνδρομητής αποκτά ένα μη αποκλειστικό και μη μεταβιβάσιμο, δικαίωμα χρήσης του SKdoctors με σκοπό τη χρήση των επιμέρους λειτουργιών του με τα Δεδομένα του  υπό τον όρο και την προϋπόθεση ότι ο Συνδρομητής (α) καταβάλλει προσηκόντως το ποσό της Μηνιαίας Συνδρομής και (β) συμμορφώνεται με όλους τους όρους της παρούσης σύμβασης. Τα πνευματικά δικαιώματα των πληροφοριών, λογισμικών, τεχνολογιών που υποστηρίζουν τη λειτουργία του SKdoctors παραμένουν πάντοτε στην κυριότητα της SK-DEVELOPERS και δεν μεταβιβάζονται ούτε άλλως πως παραχωρείται στο Συνδρομητή καθ’ οποιονδήποτε τρόπο έμμεσα ή άμεσα άδεια χρήσεως αυτών, ούτε ο Συνδρομητής αποκτά οποιοδήποτε δικαίωμα επ’ αυτών, όπως ενδεικτικά εμπορικά σήματα, διακριτικά γνωρίσματα, κείμενα, γραφικά, εικόνες, φωτογραφίες σχέδια, video, ήχοι κλπ.

2.3 Περιορισμοί Χρήσης – Υποχρεώσεις του Συνδρομητή

Ο Συνδρομητής κατά την πρόσβαση και χρήση του SKdoctors οφείλει να συμμορφώνεται με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, εθνική, ενωσιακή ή διεθνή, τα χρηστά ήθη και να απέχει από κάθε παράνομη, αντισυμβατική ή καταχρηστική συμπεριφορά. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά απαγορεύεται ρητά κάθε χρήση του SKdoctors :

– με τρόπο ο οποίος απαγορεύεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, εθνική, ενωσιακή ή διεθνής, ή ο οποίος συνεπάγεται παραβίαση δικαιωμάτων τρίτων,

– για την απόπειρα απόκτησης μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης σε οποιαδήποτε δεδομένα, λογαριασμούς ή δίκτυα με οποιοδήποτε μέσο,

– για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων τρίτων άνευ συγκατάθεσης από μέρους τους,

– με τρόπο που επηρεάζει ή ενδέχεται να επηρεάζει δυσμενώς ή παρεμποδίζει τη χρήση του SKdoctors από τρίτους.

Η SK-DEVELOPERS διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει ανά πάσα στιγμή, τη δυνατότητα πρόσβασης και χρήσης του SKdoctors (ολικά ή μερικά) από το Συνδρομητή ή / και να αναστείλει το δικαίωμα πρόσβασης σε κάποιες λειτουργίες του SKdoctors σε περίπτωση που παραβιάζονται δικαιώματα τρίτων ή έχει οποιεσδήποτε ενδείξεις ότι παραβιάζονται δικαιώματα τρίτων. Ομοίως, η SK-DEVELOPERS  έχει το δικαίωμα να θέσει  όρια στη χρήση του SKdoctors από το Συνδρομητή ή να λάβει οποιοδήποτε άλλο μέτρο προκειμένου να εξασφαλίσει τη χρήση τoυ SKdoctors από άλλους συνδρομητές της, σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ο Συνδρομητής παρεμποδίζει τη χρήση του SKdoctors από τρίτους.

Ο Συνδρομητής κατά την πρόσβαση και χρήση του SKdoctors δεν δικαιούται να:

– παραχωρήσει, άμεσα ή έμμεσα μεταβιβάσει, εκχωρήσει με ή χωρίς αντάλλαγμα, την πρόσβαση ή/ και τη χρήση του SKdoctors σε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο,

– επιτρέψει σε οποιοδήποτε τρίτο ή φυσικό ή νομικό πρόσωπο  να επωφεληθεί άμεσα ή έμμεσα από τη χρήση ή τη λειτουργικότητα τoυ SKdoctors,

– χρησιμοποιεί τo SKdoctors με στόχο την παροχή υπηρεσιών σε τρίτους,

– επεξεργάζεται, αποθηκεύει, διατηρεί προσωπικά δεδομένα τρίτων, χωρίς τη συναίνεσή τους,

– αντιγράψει, τροποποιήσει, δημιουργήσει παράγωγο έργο του πηγαίου κώδικα, να προβεί σε αποσυμπίληση (reverse engineer), ανακατασκευή (decompile) αυτού ή κατά άλλο τρόπο να αποπειραθεί να αποσπάσει τον πηγαίο κώδικα των λειτουργιών του και εν γένει των λοιπών προγραμμάτων λογισμικού που υποστηρίζουν τη λειτουργία του SKdoctors,

– αναλύσει τα προγράμματα λογισμικού ή τις τεχνολογίες που υποστηρίζουν τη λειτουργία του SKdoctors στα επιμέρους τμήματά τους ή να παρέμβει, επέμβει ή να δημιουργήσει παράγωγα με βάση το ίδιο το λογισμικό ή το συνοδευτικό υλικό οποιασδήποτε μορφής ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο και να αναπτύξει ή αναπαραγάγει (μερικώς ή ολικώς) παρόμοιο λογισμικό με χρήση του SKdoctors ως πρότυπο ή με άλλον τρόπο, χωρίς την έγγραφη συναίνεση της SK-DEVELOPERS,

– χρησιμοποιεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο τα εμπορικά σήματα ή τα διακριτικά γνωρίσματα του SKdoctors και των λειτουργιών του.

Ο Συνδρομητής υποχρεούται να αποζημιώσει την SK-DEVELOPERS έναντι απαιτήσεων που προκύπτουν ή σχετίζονται με : (1) παραβίαση των όρων της σύμβασης από τον ίδιο ή τους προστιθέντες του (2) οποιαδήποτε απαίτηση ή αξίωση τρίτου ως αποτέλεσμα χρήσης του SKdoctors εκ μέρους του Συνδρομητή, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά λόγω παραβίασης πνευματικών ή άλλων δικαιωμάτων, προσωπικών δεδομένων ή εχεμύθειας, κλπ.

2.4. Απαιτούμενη Υποδομή

Η χρήση του SKdoctors από το Συνδρομητή προϋποθέτει την εκ μέρους του Συνδρομητή χρήση browser ο οποίος είναι  συμβατός με το SKdoctors. Οι υφιστάμενοι με το SKdoctors συμβατοί browsers είναι οι εξής : Internet Explorer, έκδοση 10.0 και πάνω, Chrome, Mozilla Firefox και Safari. Εναλλακτικά, η  χρήση του SKdoctors από το Συνδρομητή δύναται να πραγματοποιείται μέσω κινητής συσκευής (π.χ  κινητό τηλέφωνο, tablet) η οποία υποστηρίζει λειτουργικό Android ή iOS και οι browsers που υποστηρίζουν είναι όμοιοι με τους παραπάνω που αναφέρθηκαν.

3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η σύμβαση και το παραχωρούμενο δικαίωμα χρήσης του SKdoctors τίθεται σε ισχύ με την ολοκλήρωση της δημιουργίας λογαριασμού, μέσω της διαδικασίας εγγραφής και την αποδοχή των όρων της  σύμβασης από το Συνδρομητή και, με την επιφύλαξη των οριζομένων κατωτέρω στο άρθρο 12 της σύμβασης, ισχύει για όσο χρονικό διάστημα ο Συνδρομητής καταβάλλει το ποσό της Μηνιαίας Συνδρομής και  λήγει αυτόματα με την παρέλευση της τελευταίας ημέρας του Μήνα που αφορούσε η τελευταία καταβληθείσα Μηνιαία Συνδρομή, σε περίπτωση που ο Συνδρομητής ζητήσει διακοπή της χρήσης του SKdoctors.

4. ΕΓΓΡΑΦΗ   – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

4.1 Ρύθμιση Λογαριασμού

Η πρόσβαση στο Skdoctors προϋποθέτει την αγορά ενός από τα προγράμματα-λογισμικά της εταιρείας SK-DEVELOPERS και την αποδοχή των όρων της παρούσης από το Συνδρομητή. Η διαδικασία δημιουργίας λογαριασμού στην υπηρεσία Skdoctors γίνετε αποκλειστικά και μόνο από τους διαχειριστές της ΔΠ, και αποστέλονται μέσω e-mail, το όνομα χρήστη (username) και ο κωδικός πρόσβασης (password). Είναι υποχρεωμένοςο Συνδρομητής να αλλάξει τον κωδικό πρόσβασης (password) που θα λάβει για την πρώτη του είσοδο στο Skdoctors και έχει την ευθύνη της διατήρησης της μυστικότητας του συνθηματικού που χρησιμοποιεί για την πρόσβαση και χρήστη του Skdoctors και της τακτικής αλλαγής του για λόγους ασφαλείας.

4.2 Χρήση του Λογαριασμού

Ο Συνδρομητής φέρει την αποκλειστική ευθύνη της χρήσης του λογαριασμού του ευθυνόμενος για κάθε πράξη γίνει κατά τη χρήση του SKdoctors με χρήση του συνθηματικού του. Η SK-DEVELOPERS δεν έχει οποιαδήποτε ευθύνη για τυχόν ζημία που ήθελε τυχόν προκληθεί στο Συνδρομητή από τη μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού του. Ο Συνδρομητής υποχρεούται να ενημερώνει την SK-DEVELOPERS σε περίπτωση που διαπιστώσει περιστατικό μη εξουσιοδοτημένης χρήσης του λογαριασμού του και  του συνθηματικού ή οποιοδήποτε άλλο περιστατικό παραβίασης ασφάλειας.

4.3  Απενεργοποίηση  του Λογαριασμού

Ο Συνδρομητής φέρει την ευθύνη της απενεργοποίησης  του λογαριασμού του και της διαγραφής των Δεδομένων σύμφωνα με τα οριζόμενα κατωτέρω στο άρθρο 5.2. της σύμβασης. Η SK-DEVELOPERS δεν έχει οποιαδήποτε ευθύνη για τυχόν ζημία που ήθελε τυχόν προκληθεί στον Συνδρομητή από την απενεργοποίηση  του λογαριασμού του από τον ίδιο ή από τρίτον. Ο Συνδρομητής υποχρεούται να ενημερώνει την SK-DEVELOPERS σε περίπτωση που διαπιστώσει περιστατικό μη εξουσιοδοτημένης απενεργοποίησης του λογαριασμού του.

Απενεργοποίηση του Λογαριασμού επέρχεται και στις περιπτώσεις του άρθρου 12 (βλ. κατωτέρω).

4.4 Διαγραφή του Λογαριασμού

Η παρέλευση τριάντα (30) ημερολογιακών από την ημερομηνία απενεργοποίησης του λογαριασμού, συνεπάγεται την αυτόματη διαγραφή των Δεδομένων του Συνδρομητή καθώς και τη διαγραφή του λογαριασμού του Συνδρομητή.

4.5 Ενημερωτικά μηνύματα

Ο Συνδρομητής αναγνωρίζει ότι η SK-DEVELOPERS έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί  και να αποστέλλει  στο λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) που συνδέεται με τo SKdoctors ή στον αριθμό κινητού τηλεφώνου που έχει δηλώσει κατά τη δημιουργία του λογαριασμού ενημερωτικά μηνύματα σχετικά με θέματα που αφορούν το SKdoctors και τις λειτουργίες του, για νέες εφαρμογές που η SK-DEVELOPERS θέτει σε κυκλοφορία ή για την αποστολή διαφημιστικού υλικού για τυχόν άλλες υπηρεσίες προϊόντα ή προγράμματα που η SK-DEVELOPERS και/ή συγγενείς  εταιρίες αυτής παρέχουν. Ο Συνδρομητής αναλαμβάνει την υποχρέωση να ελέγχει τακτικά το λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που συνδέεται με τη χρήση τoυ SKdoctors για μηνύματα από την SK-DEVELOPERS.

5. ΔΕΔΟΜΕΝΑ

5.1 Δεδομένα του Συνδρομητή

To SKdoctors επιτρέπει στον Συνδρομητή την αποθήκευση και την επεξεργασία Δεδομένων καθώς και την πρόσβαση και την εκτέλεση αναζητήσεων σε αυτά. Τα Δεδομένα που καταχωρούνται από το Συνδρομητή στο SKdoctors, με την επιφύλαξη των οριζομένων κατωτέρω στο άρθρο  12 της παρούσης  σύμβασης, και εφ’ όσον δεν έχουν διαγραφεί από αυτόν πριν την απενεργοποίηση του λογαριασμού του εξακολουθούν να είναι προσβάσιμα από αυτόν για χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία απενεργοποίησης του λογαριασμού του.

5.2 Ευθύνη του Συνδρομητή– Αποθήκευση – Διαγραφή Δεδομένων

Ο Συνδρομητής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τα Δεδομένα και τις πληροφορίες που καταχωρεί στο SKdoctors, συμπεριλαμβανομένης και της ορθότητας και πληρότητας κάθε στοιχείου που καταχωρεί. Ο Συνδρομητής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη εξαγωγή και διατήρηση αντιγράφου των Δεδομένων που καταχωρεί στo SKdoctors χρησιμοποιώντας τα αντίστοιχα εργαλεία. Η SK-DEVELOPERS δεν φέρει ευθύνη για τη διαγραφή των Δεδομένων του Συνδρομητή. Ο Συνδρομητής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη διαγραφή Δεδομένων και πληροφοριών που καταχωρεί στο SKdoctors  πριν την εκ μέρους του απενεργοποίηση του λογαριασμού του. Σε περίπτωση απενεργοποίησης του λογαριασμού από το Συνδρομητή όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 4.3 της σύμβασης, τότε όλα τα Δεδομένα και οι πληροφορίες του Συνδρομητή θα διαγράφονται αυτόματα μετά την παρέλευση τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία απενεργοποίησης του λογαριασμού κατά τα οριζόμενα ανωτέρω στο άρθρο 4.4. της σύμβασης.

Η SK-DEVELOPERS μετά από καταγγελία της σύμβασης διαγράφει τυχόν Δεδομένα που είχαν αποθηκευτεί στο SKdoctors.

6. ΕΠΙΠΕΔΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ,  ΑΣΦΑΛΕΙΑ

6.1 Επίπεδα Διαθεσιμότητας

Η SK-DEVELOPERS, μολονότι διαθέτει σύγχρονη τεχνολογική υποδομή και έχει λάβει εύλογα από εμπορικής άποψης μέτρα για την εξασφάλιση της διαθεσιμότητας του SKdoctors παρ’ όλα αυτά δεν παρέχει οποιαδήποτε εγγύηση διαθεσιμότητας ή αδιάλειπτης λειτουργίας για το SKdoctors. To SKdoctors ενδέχεται να παρουσιάσει διακοπές και παρατεταμένες περιόδους εκτός λειτουργίας κατά τις οποίες ενδέχεται ο Συνδρομητής να μην έχει πρόσβαση στα Δεδομένα. Η SK-DEVELOPERS  δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία τυχόν θα υποστεί ο Συνδρομητής από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης του SKdoctors, από καθυστερήσεις κατά τη χρήση αυτού, από λάθη ή παραλείψεις σε αυτή ή από διακοπές της δυνατότητας χρήσης του για οποιονδήποτε λόγο.

6.2 Νέες εκδόσεις- ενημερώσεις

Η SK-DEVELOPERS ενδέχεται να ενημερώνει τo SKdoctors  με σκοπό την προσθήκη νέων λειτουργιών ή/και την αναβάθμιση των υπαρχόντων δια της θέσεως σε κυκλοφορία νέων Εκδόσεων. Η ενημέρωση του SKdoctors ή αναβάθμιση των λειτουργιών του ενδέχεται να προκαλέσει μικρές ή / και παρατεταμένες διακοπές της λειτουργίας του κατά το διάστημα των οποίων, ο Συνδρομητής ενδέχεται να μην έχει πρόσβαση στα Δεδομένα του, ενώ ενδέχεται να προκληθεί και ακούσια ολική ή μερική διαγραφή των Δεδομένων. Η SK-DEVELOPERS θα καταβάλλει εύλογες εμπορικά προσπάθειες για την ελαχιστοποίηση των διαστημάτων  διακοπής της λειτουργίας του SKdoctors  και την αποτροπή της διαγραφής των Δεδομένων, αλλά δεν εγγυάται την αποτελεσματικότητα και την επιτυχία αυτών των προσπαθειών. Η SK-DEVELOPERS δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία τυχόν θα υποστεί ο Συνδρομητής από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης του SKdoctors, από καθυστερήσεις κατά τη χρήση του, από διακοπές της δυνατότητας χρήσης των λειτουργιών του για οποιονδήποτε λόγο και επισημαίνει στο Συνδρομητή ότι η δυνατότητα χρήσης του SKdoctors ενδέχεται να επηρεάζεται από τα δίκτυα που χρησιμοποιεί ο Συνδρομητής για τη σύνδεσή του στο διαδίκτυο, για την ποιότητα των υπηρεσιών των οποίων ουδεμία ευθύνη φέρει.

H SK-DEVELOPERS συνιστά στο Συνδρομητή να προβαίνει σε εξαγωγή και διατήρηση αντιγράφου των Δεδομένων που καταχωρεί στo SKdoctors χρησιμοποιώντας τα αντίστοιχα εργαλεία.

6.3 Υπηρεσίες Υποστήριξης

Για το SKdoctors παρέχονται υπηρεσίες υποστήριξης μόνο μέσω e-mail. Η SK-DEVELOPERS δεν παρέχει υπηρεσίες τηλεφωνικής υποστήριξης για το SKdoctors. Η SK-DEVELOPERS ωστόσο ενδέχεται στο μέλλον να παρέχει πρόσθετες υπηρεσίες υποστήριξης κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια. Η τυχόν παροχή πρόσθετων υπηρεσιών υποστήριξης σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή δεν δημιουργεί οποιαδήποτε δέσμευση ή υποχρέωση της SK-DEVELOPERS για τη συνέχιση της παροχής αυτών στο μέλλον.

6.4 Ασφάλεια

Η SK-DEVELOPERS εφαρμόζει τεχνολογίες και διαδικασίες ασφαλείας τεχνολογία SSL (Secure Socket Layer), με κρυπτογράφηση 1024/2048 bit για να συμβάλει στην ασφάλεια από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στο SKdoctors ή χρήση αυτού. Η SK-DEVELOPERS δεν εγγυάται την επιτυχία των εν λόγω τεχνολογιών και διαδικασιών, και δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη σε περίπτωση πρόκλησης ζημίας στο Συνδρομητή λόγω απώλειας, αλλοίωσης, καταστροφής των Δεδομένων που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της SK-DEVELOPERS ή που οφείλεται σε λάθη ή αστοχίες των συστημάτων ασφαλείας, σε κακόβουλη ενέργεια τρίτων. Ο Συνδρομητής φέρει αποκλειστική ευθύνη για την ασφάλεια, την προστασία και τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των Δεδομένων του, καθώς και οποιωνδήποτε άλλων δεδομένων, λογισμικού ή υπηρεσιών που χρησιμοποιεί σε σχέση με τo SKdoctors.

7. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του Συνδρομητή διέπεται από τις σχετικές διατάξεις τόσο του εθνικού, ενωσιακού και διεθνούς δικαίου σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Η εκάστοτε ισχύουσα πολιτική της SK-DEVELOPERS για τη διαχείριση και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του Συνδρομητή («Προσωπικά Δεδομένα») είναι διαθέσιμη στο δικτυακό τόπο www.skdoctors.com. Η SK-DEVELOPERS διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων χωρίς προειδοποίηση, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Ο Συνδρομητής υποχρεούται να ελέγχει ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους εν λόγω όρους για τυχόν αλλαγές, καθώς η πρόσβαση και χρήση του SKdoctors από αυτόν συνεπάγεται ότι ο Συνδρομητής αποδέχεται όλες τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις των όρων της εκάστοτε ισχύουσας πολιτικής της SK-DEVELOPERS για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του Συνδρομητή.

Ο Συνδρομητής αναγνωρίζει ότι, όσον αφορά τα προσωπικά δεδομένα των πελατών/ασθενών του που καταχωρίζει στο SKdoctors είναι ο ίδιος αποκλειστικά υπεύθυνος για την τήρηση των σχετικών κατά τον νόμο προβλέψεων ως υπεύθυνος επεξεργασίας αυτών, με δεδομένο ότι η SK-DEVELOPERS του παρέχει, μέσω του SKdoctors, απλώς ένα εργαλείο για την προβολή-επεξεργασία αυτών.

8. COOKIES

To SKdoctors χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του Συνδρομητή κατά την πρόσβαση και χρήση. Τα cookies είναι αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο του Συνδρομητή και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του Συνδρομητή σε συγκεκριμένες ιστοσελίδες που υποστηρίζουν τη λειτουργία του SKdoctors. Ο Συνδρομητής μπορεί να ρυθμίσει το διακομιστή (browser) του κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες σελίδες του δικτυακού τόπου που υποστηρίζει τη λειτουργία του SKdoctors είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε οιαδήποτε περίπτωση. Σε περίπτωση που ο Συνδρομητής δεν επιθυμεί τη χρήση cookies για την αναγνώρισή του ενδέχεται να μην μπορεί να έχει πρόσβαση στο SKdoctors ή σε επιμέρους λειτουργίες του.

9. ΔΕΣΜΟΙ ΠΡΟΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ

Το SKdoctors παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε δικτυακούς τόπους τρίτων μέσα από κατάλληλους συνδέσμους (links). Οι εν λόγω σύνδεσμοι έχουν τοποθετηθεί αποκλειστικά για τη διευκόλυνση των επισκεπτών/ χρηστών του SKdoctors, ενώ οι δικτυακοί τόποι στους οποίους παραπέμπουν υπόκεινται στους αντίστοιχους, των δικτυακών αυτών τόπων, όρους χρήσης. Η τοποθέτηση των συνδέσμων δεν αποτελεί ένδειξη έγκρισης ή αποδοχής του περιεχομένου των αντίστοιχων δικτυακών τόπων από την SK-DEVELOPERS , η οποία δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο τους ούτε για τις πρακτικές προστασίας απορρήτου ή την ακρίβεια των υλικών που υπάρχουν σε αυτούς. Εάν ο επισκέπτης/ χρήστης του SKdoctors αποφασίσει να χρησιμοποιήσει, διαμέσου των συνδέσμων της, κάποιον από τους δικτυακούς τόπους τρίτων, αποδέχεται ότι πράττει τούτο με δική του ευθύνη.

10. ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ/ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ – ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΤΡΙΤΩΝ

Η SK-DEVELOPERS παρέχει το SKdoctors και τις συναφείς με αυτές (εάν υπάρχουν) υπηρεσίες υποστήριξης “ως έχουν”, και “όπως διατίθενται” “με τυχόν σφάλματα και λάθη”. Κάθε δυσμενές ενδεχόμενο όσον αφορά την ποιότητα, την απόδοση, τη διαθεσιμότητα των δεδομένων από το SKdoctors  βαρύνει το Συνδρομητή.  Η SK-DEVELOPERS δεν κάνει καμία δήλωση και δεν παρέχει καμία εγγύηση για τo SKdoctors και τις συναφείς (αν υπάρχουν) υπηρεσίες υποστήριξης. Η SK-DEVELOPERS αποποιείται οποιωνδήποτε δηλώσεων ή εγγυήσεων, ρητών, σιωπηρών ή εκ του νόμου προβλεπόμενων, συμπεριλαμβανόμενων ενδεικτικά :  δηλώσεων ή εγγυήσεων εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό, ανταπόκρισης σε συγκεκριμένες ιδιότητες η προδιαγραφές, ποιότητας κατασκευής, ακριβείας, επάρκειας, δηλώσεων ή εγγυήσεων ότι η πρόσβαση ή η χρήση του SKdoctors θα πραγματοποιείται ως περιγράφεται, θα είναι αδιάλειπτη, ελεύθερη σφαλμάτων  ή ότι η χρήση του SKdoctors  θα είναι αξιόπιστη και ακριβής, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά, της αποθήκευσης, ανάγνωσης, ενημέρωσης ή διαγραφής των Δεδομένων.

Σε περίπτωση που τρίτος εγείρει αξίωση εναντίον του Συνδρομητή ισχυριζόμενος ότι η εκ μέρους του Συνδρομητή χρήση του SKdoctors παραβιάζει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας του, η SK-DEVELOPERS με δικά της  έξοδα, θα υποστηρίξει το Συνδρομητή κατά της απαίτησης και θα τον αποζημιώσει για τη ζημία και τα έξοδα που θα επιδικασθούν εις βάρος του από το δικαστήριο υπέρ του τρίτου που ισχυρίστηκε την παραβίαση ή που τυχόν θα συμφωνηθούν κατά τη διαδικασία του συμβιβασμού από την SK-DEVELOPERS υπό την προϋπόθεση ότι  ο Συνδρομητής:

– ειδοποιεί εγκαίρως και εγγράφως την SK-DEVELOPERS όχι μετά την πάροδο 30 ημερών, από τη στιγμή που ο Συνδρομητής λάβει γνώση της αξίωσης,

– παραχωρεί στην SK-DEVELOPERS τον αποκλειστικό έλεγχο της υπεράσπισης και οποιωνδήποτε διαπραγματεύσεων συμβιβασμού, και

– διαθέτει στην SK-DEVELOPERS τις πληροφορίες, την εξουσιοδότηση και τη βοήθεια που θα χρειαστεί για την υπεράσπιση κατά της αξίωσης  ή το συμβιβασμό της.

Σε περίπτωση που η SK-DEVELOPERS πιστεύει ή πιθανολογεί ότι το SKdoctors παραβιάζει δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτου, έχει  το δικαίωμα είτε να τροποποιήσει τις λειτουργίες του SKdoctors ώστε να παύσει η παραβίαση (διατηρώντας ταυτόχρονα την ουσιαστική χρησιμότητα ή λειτουργικότητα τους)  είτε  να αποκτήσει άδεια για τη συνέχιση της χρήσης τους. Σε περίπτωση που δεν είναι εμπορικά εφικτό να υλοποιηθεί κάποια από τις ανωτέρω επιλογές, η SK-DEVELOPERS δύναται να  καταγγείλει την παρούσα σύμβαση. Η SK-DEVELOPERS δεν υπέχει ευθύνη αποζημίωσης έναντι του Συνδρομητή, στην περίπτωση που ο Συνδρομητής τροποποιεί ή χρησιμοποιεί το SKdoctors κατά παράβαση των όρων της παρούσης σύμβασης. Η SK-DEVELOPERS δεν θα αποζημιώσει το Συνδρομητή στο βαθμό που μια αξίωση για παραβίαση δικαιωμάτων βασίζεται σε πληροφορίες, σχέδια, προδιαγραφές, οδηγίες, λογισμικό, που δεν παρασχέθηκε από την ίδια ή απορρέει από το συνδυασμό τουSKdoctors με οποιαδήποτε προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν παρέχονται από την SK-DEVELOPERS.

11. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ  ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΗΣ SK-DEVELOPERS

Η ευθύνη της SK-DEVELOPERS για οποιαδήποτε απαίτηση ή αξίωση που απορρέει ή συνδέεται με την παρούσα περιορίζεται στο συνολικό ποσό που ο Συνδρομητής έχει καταβάλλει ως Μηνιαία Συνδρομή. Περαιτέρω η SK-DEVELOPERS δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη για την αποκατάσταση τυχόν αποθετικής ζημίας που ήθελε τυχόν προκληθεί στο Συνδρομητή εξαιτίας ή εξ’ αφορμής της χρήσης του SKdoctors, ακόμη και αν είχε ειδοποιηθεί από το Συνδρομητή για το ενδεχόμενο πρόκλησης τέτοιας ζημιάς ή μπορούσε να προβλέψει το ενδεχόμενο πρόκλησης ζημιάς.

12. ΔΙΑΚΟΠΗ- ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

Η SK-DEVELOPERS ενδέχεται κάποια στιγμή να διακόψει/αποσύρει ορισμένες ή και όλες από τις λειτουργίες του SKdoctors ή/και ορισμένες ή και όλες τις εκδόσεις του SKdoctors. Στην περίπτωση αυτή η SK-DEVELOPERS θα ενημερώσει σχετικά προς τούτο το Συνδρομητή τουλάχιστον (15) ημερολογιακές ημέρες πριν την ημερομηνία απόσυρσης. Σε περίπτωση διακοπής ή απόσυρσης λειτουργιών του SKdoctors ή/και ορισμένων εκδόσεων του SKdoctors τα Δεδομένα του Συνδρομητή δεν θα είναι πλέον προσβάσιμα από αυτόν.

Η SK-DEVELOPERS έχει τη δυνατότητα αζημίως να καταγγείλει την παρούσα και να διακόψει την πρόσβαση του Συνδρομητή στο SKdoctors ανά πάσα στιγμή με ή χωρίς προειδοποίηση σε περίπτωση που ο Συνδρομητής παραβιάζει τους όρους της σύμβασης.

Ο Συνδρομητής δικαιούται ανά πάσα στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο να ζητήσει τη διακοπή της χρήσης του SKdoctors. Σε περίπτωση που ο Συνδρομητής επιθυμεί να διακόψει τη χρήση του SKdoctors, ο Συνδρομητής οφείλει να επισκεφθεί τη σελίδα του λογαριασμού του στο δικτυακό τόπο του SKdoctors στο www.skdoctors.com, να επιλέξει την ενέργεια «Απενεργοποίηση Λογαριασμού» και να συμπληρώσει τη φόρμα “Αίτηση Απενεργοποίησης Λογαριασμού” αφού αποδεχτεί τους όρους χρήσης. Στη συνέχεια θα ενημερωθεί μέσω e-mail για τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί, για το πότε θα σταματήσει να έχει πρόσβαση στα δεδομένα του και πότε θα διαγραφούν τα δεδομένα του, από τους διακομιστές.

Κάθε περίπτωση διακοπής πρόσβασης κατά το παρόν άρθρο συνεπάγεται την απενεργοποίηση του λογαριασμού του Συνδρομητή και τα συνεπακόλουθα αποτελέσματα που περιγράφονται στο άρθρο 4.4.

13.  ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ – ΧΡΕΩΣΗ

13.1. Μηνιαία Συνδρομή

Η εκ μέρους του Συνδρομητή χρήση του SKdoctors προϋποθέτει την προκαταβολή Μηνιαίας Συνδρομής. Η πληρωμή της Μηνιαίας Συνδρομής πραγματοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα κατωτέρω στην παράγραφο 13.2. της σύμβασης.

Σε περίπτωση μεταβολής του ύψους της Μηνιαίας Συνδρομής η SK-DEVELOPERS θα γνωστοποιήσει τη σχετική μεταβολή δια της δημοσιεύσεως της επικείμενης μεταβολής στο δικτυακό τόπο του SKdoctors www.skdoctors.com τουλάχιστον (30) ημερολογιακές ημέρες πριν την αλλαγή και θα ενημερώσει σχετικά προς τούτο το Συνδρομητή είτε δια της αποστολής μηνύματος στο λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) που συνδέεται με τo SKdoctors ή στον αριθμό κινητού τηλεφώνου. Ο Συνδρομητής οφείλει να συμβουλεύεται τον εν λόγω δικτυακό τόπο σε τακτά χρονικά διαστήματα ώστε να είναι πάντοτε ενήμερος σχετικά με την επικαιροποίηση/μεταβολή του.

13.2. Χρέωση – Τρόπος Πληρωμής

Η χρέωση της Μηνιαίας Συνδρομής για την παροχή του SKdoctors θα γίνεται μέσω του λογαριασμού συνδρομητικών υπηρεσιών που θα αποστέλλει η SK-DEVELOPERS στον Συνδρομητή και θα πληρώνεται αποκλειστικά και μόνο με εντολή αυτόματης χρέωσης μέσω Τράπεζας ή Συνεργατικών Ιδρυμάτων (Direct Debit).

Ο Συνδρομητής δεν δύναται να ζητήσει από την SK-DEVELOPERS η χρέωση της Μηνιαίας Συνδρομής και η πληρωμή της να γίνονται με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

14.ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

Ο Συνδρομητής έχει δικαίωμα υπαναχώρησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο περί προστασίας του καταναλωτή, ως αυτός ισχύει, εντός δεκατεσσάρων ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία της ενεργοποίησης / δημιουργίας του λογαριασμού. Στην περίπτωση αυτή, η SK-DEVELOPERS υποχρεούται να επιστρέψει στο Συνδρομητή, εφ’ όσον έχει χρεωθεί , το ποσό της Μηνιαίας Συνδρομής εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών, από την ημερομηνία άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης.

Για την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης εντός δεκατεσσάρων ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία της ενεργοποίησης/δημιουργίας του λογαριασμού ο Συνδρομητής οφείλει να επισκεφθεί τη σελίδα του λογαριασμού του στο δικτυακό τόπο του SKdoctors στο www.SKdoctors.com, να επιλέξει την λειτουργία «Υπαναχώρηση» και εν συνεχεία να συμπληρώσει τη φόρμα “Αίτηση Υπαναχώρησης”. Στη συνέχεια θα διαγραφούν επιτόπου τα δεδομένα του και τα στοιχεία πρόσβασης στην υπηρεσία.

15. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

15.1 Κοινοποιήσεις στο Συνδρομητή

Η SK-DEVELOPERS μπορεί να παράσχει στο Συνδρομητή κοινοποιήσεις με οποιονδήποτε τρόπο επιλέγει η ίδια, συμπεριλαμβανομένου μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Ως ημερομηνία παράδοσης και λήψης των κοινοποιήσεων που παρέχονται στο Συνδρομητή μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα νοείται η ημερομηνία αποστολής του.

15.2 Κοινοποιήσεις στην SK-DEVELOPERS

Ο Συνδρομητής θα παρέχει κοινοποιήσεις στην SK-DEVELOPERS σύμφωνα με τον τρόπο που καθορίζεται ενδεικτικά στην εξυπηρέτηση πελατών, δηλαδή με τη χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).

16. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΟΡΩΝ

Η SK-DEVELOPERS διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους όρους της παρούσης σύμβασης σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, χωρίς ειδοποίηση του Συνδρομητή. Τέτοιες αλλαγές, τροποποιήσεις, προσθήκες ή διαγραφές στους όρους και τις προϋποθέσεις της χρήσης του SKdoctors  θα τίθενται σε ισχύ αμέσως, δηλαδή από την ανάρτησή/δημοσίευσή τους στο δικτυακό τόπο www.skdoctors.com. Κάθε χρήση του SKdoctors κατόπιν τέτοιας αλλαγής ή τροποποίησης θα θεωρείται ότι αποτελεί αποδοχή εκ μέρους του Συνδρομητή των αλλαγών, τροποποιήσεων, προσθηκών ή διαγραφών των όρων χρήσης του SKdoctors. Σε περίπτωση που ο Συνδρομητής δεν συμφωνεί με τους τροποποιημένους όρους οφείλει να απέχει από τη χρήση του SKdoctors προβαίνοντας άμεσα σε απενεργοποίηση του λογαριασμού του και σε διαγραφή των Δεδομένων του.

17. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ – ΤΥΧΑΙΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

Η SK-DEVELOPERS δεν έχει οποιαδήποτε ευθύνη έναντι του Συνδρομητή για οποιαδήποτε διακοπή, καθυστέρηση, χειροτέρευση ή αδυναμία παροχής του SKdoctors εξαιτίας λόγων που οφείλονται σε γεγονότα ανώτερης βίας ή τυχαίων γεγονότων.

18. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από την παρούσα σύμβαση θα καταβληθεί προσπάθεια να επιλυθεί με συμβατικό τρόπο. Σε αντίθετη περίπτωση, αρμόδια για την επίλυση τυχόν διαφοράς, ορίζονται τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης και εφαρμοστέο δίκαιο είναι το ελληνικό.

19. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

19.1 Η ακυρότητα συγκεκριμένου όρου της παρούσης σύμβασης δε θίγει την ισχύ των υπολοίπων όρων, παρά παύει αυτοδικαίως να ισχύει.

19.2. Οποιαδήποτε παράλειψη ή καθυστέρηση άσκησης συγκεκριμένου δικαιώματος ή όρου από την SK-DEVELOPERS που απορρέει από την παρούσα δεν συνιστά παραίτηση από αυτό.

19.3. Οι τίτλοι των Άρθρων και των παραγράφων της παρούσης σύμβασης, υπάρχουν μόνο για λόγους ευκολίας και δεν επηρεάζουν την ερμηνεία αυτής.

©2019 SK Developers